Kwalifikowalność zysku w operacjach

 

Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców na temat możliwości uzyskania pomocy ze środków LGR

Jeśli jesteś zainteresowany dotacją w ramach osi priorytetowej 4 Programy Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” weź udział w bezpłatnym szkoleniu/spotkaniu informacyjnym!

W związku z planowanym V naborem wniosków zaplanowaliśmy cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców na temat możliwości uzyskania pomocy ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej.

Jednodniowe spotkania odbędą się w trzech lokalizacjach:

 • gminie Czarnków – 22 kwietnia 2013r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Janusz Fąferek, Romanowo Dolne – Osuch 6a (w godzinach 11:00 – 14:30);
 • gminie Lubasz – 25 kwietnia 2013r. w Restauracji „Zakątek”, przy ulicy Bolesława Chrobrego 30, Lubasz (w godzinach 11:00 – 14:30);
 • gminie Pniewy – 7 maja 2013r. w Restauracji „Zacisze”, przy ulicy Świętego Wawrzyńca 18, Pniewy (w godzinach 11:00 – 14:30).

Prosimy o zgłaszanie swego udziału w szkoleniu, poprzez formularz zamieszczony poniżej, drogą mailową/faxową, pocztą lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć” ul. Zwycięzców 6 we Wronkach.

Po zamknięciu formularza zgłoszeniowego uczestnicy otrzymają powiadomienia pocztą elektroniczną.

*Lokalna Grupa Rybacka „Warta-Noteć” zastrzega sobie prawo do zmiany godzin oraz terminu spotkania. Informacje o jakichkolwiek zmianach zostaną przekazane najpóźniej 3 dni przed danym wydarzeniem na adresy meilowe kandydatów na szkolenia.

-  karta zgłoszenia

 

Uwaga członkowie LGR „Warta-Noteć”

Zarząd Lokalna Grupa Rybacka „Warta – Noteć”  zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26.04.2012r. o godz. 17.00 w świetlicy w Słopanowie (gm. Obrzycko). Przed posiedzeniem o godz. 17.00 zapraszamy do wspólnego zwiedzenia zabytkowego kościoła drewnianego w Słopanowie.

W planie obrad m.in.:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie kworum
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta
 3. Informacja o działalności Zarządu w 2012r.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o stanie finansów
 5. Absolutorium
 6. Sprawozdanie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji
 7. Zmiany w treści Lokalnej Strategii  Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć” oraz w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć”
 8. Dyskusja i wolne wnioski
 9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków
 

PODSUMOWANIE IV NABORU WNIOSKÓW

W dniu 11. kwietnia  2013 r. w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta-Noteć” odbyło się II posiedzenie Komitetu ds. oceny i wyboru operacji, w celu rozpatrzenia złożonych odwołań oraz wyboru operacji do finansowania w ramach wdrożenia LSROR.

Komitet ds. oceny i wyboru operacji podczas posiedzenia:

 1. dokonał ocenę operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru, z uwzględnieniem argumentów i okoliczności podanych w odwołaniu;
 2. podjął uchwały zatwierdzające listę operacji wybranych do finansowania oraz listę operacji niewybranych do finansowania

Limity finansowe jakimi dysponowała LGR „Warta-Noteć” w ramach IV naboru wniosków to:

Środek 4.1.1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” to: 1 307 000,00 zł, z tego dla podmiotów sektora publicznego: 1 107 000,00 zł, dla podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego: 200 000,00 zł

Środek 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”  to kwota: 600 000,00 zł

Środek 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” to kwota: 400 000,00 zł

Środek 4.1.4: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” to kwota: 175 000,00 zł dla podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego.

Dalsze postępowanie związane z przyznaniem pomocy na realizację operacji będzie prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd LGR „Warta-Noteć”  oraz Komitet ds. oceny i wyboru operacji dziękują wszystkim wnioskodawcom za złożenie aplikacji.

Poniżej podajemy do wiadomości listy operacji wybranych do finansowania.

Pisemne informacje zostały wysłane drogą pocztową do każdego wnioskodawcy.

4.1.1 - sektor publiczny

4.1.1 - sektor społeczno-gospodarczy

4.1.2

4.1.3

4.1.4

 

V NABÓR WNIOSKÓW W LGR WARTA-NOTEĆ OGŁOSZONY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.1: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

- termin składania wniosków: od 24.05.2013r. do 24.06.2013r.

- limit dostępnych środków: 622 882,47 zł, z tego dla podmiotów sektora publicznego 422 882,47 zł, dla podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego 200 000,00 zł

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.2: „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”

- termin składania wniosków: od 24.05.2013r. do 24.06.2013r.

- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.3: „Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

- termin składania wniosków: od 24.05.2013r. do 24.06.2013r.

- limit dostępnych środków: 400 000,00 zł

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach środka 4.1.4: „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

- termin składania wniosków: od 24.05.2013r. do 24.06.2013r.

- limit dostępnych środków: 92 807,54 zł, z tego dla podmiotów sektora publicznego 92 807,54 zł, dla podmiotów z sektora gospodarczego i społecznego 0,00 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski o dofinansowanie (2 komplety w formie papierowej wraz z załącznikami oraz wersja elektroniczna wniosku – płyta CD) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć, 64-510 Wronki, ul. Zwycięzców 6, od 24.05.2013r. do 24.06.2013 r. we wszystkie dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 24.06.2013 r. o godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria oceny zgodności operacji z LSROR, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Rybacką Warta-Noteć określone w LSROR, preferowane wskaźniki realizacji LSROR obowiązujące w prowadzonym naborze wniosków oraz wykaz dokumentów wymaganych przez LGR Warta-Noteć, które należy dołączyć do wniosku w celu umożliwienia dokonania oceny i wyboru operacji przez LGR Warta-Noteć dostępne są:

-      w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Warta-Noteć 64-510 Wronki , ul. Zwycięzców 6 w dniach pracy biura w godzinach od 9:00 – 14:00 oraz na stronie internetowej LGR „Warta-Noteć” www.wartanotec.org

-      na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.poryby.umww.pl

formularz opisu operacji środek 4.1.1

formularz opisu operacji środek 4.1.2

formularz opisu operacji środek 4.1.3

formularz opisu operacji środek 4.1.4

- instrukcja przygotowania wniosku

kryteria oceny zgodności operacji z LSROR

- kryteria wyboru operacji

- preferowane wskaźniki realizacji LSROR

- wykaz dokumentów wymaganych przez LGR Warta-Noteć

- wzór wniosku

- załącznik - biznes plan uproszczony

- załącznik - harmonogram działań szkoleniowych

- załącznik - studium wykonalności operacji

- załącznik - szczegółowy opis operacji

 

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 57